معرفی

مشخصات فردی

فرشته یوسفی ریزی

نام - نام خانوادگی : فرشته   یوسفی ریزی

پست الکترونیکی : f_yousefirizi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی پزشکی- بالینی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شاهد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علوم پزشکی تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق- بیوالکتریک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

testنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

نوع همکاری : تمام وقت

فرشته یوسفی ریزی
فرشته یوسفی ریزی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    استادیار
^